หมายเลขงาน

ตำแหน่ง

Manufacturing(Materials)
Finance
Rayong
THB 70,000-150,000
-
M-S 8.00-17.00 (Sat 8.00-16.00) คุยได้ถ้าไม่สะดวกทำเสาร์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
Sat-Sun
minutes on foot

▪ Communicate industry and company background information and ongoing performance to both local and foreign brokerage and
asset management firms.
สื่อสารข้อมูลของอุตสาหกรรมและบริษัท รวมทั้งผลการดําเนินงานต่อบริษัทหลักทรัพยแ์ละกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
▪ Develop and maintain company investor relations plan to achieve the plan.
พัฒนาและดำเนินการแผนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อให้บรรลุแผน
▪ Establish a close relationship with the group of stakeholders and regulations like SET and SEC.
สร้ํางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ดูแลกฎระเบียบ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
▪Prepare management discussion and analysis (MD&A), presentations, IR newsletters, annual reports, and press releases.
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารนำเสนอ จดหมายข่าว IR และรายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์
▪ Manage the IR website by updating information on a timely basis.
ดูจัดการเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์โดยปรับปรุงข้อมูลตํามเวลาที่กำหนด
▪ Monitor analyst reports and summarize them for senior management.
ติดตามรายงานของนักวิเคราะห์และสรุปให้ผู้บริหํารระดับสูงทราบ
▪ Gather financial data to analyze and interpret the financial results
รวบรวมข้อมูลทํางการเงินเพื่อวิเคราะห์และติดตามผลลัพธ์ทํางกํารเงิน
▪ Develop revenue projection for the company’s annual plan
จัดทำประมาณกำไรรายได้สำหรับแผนประจำปี ของบริษัท
▪ Analyze industry trends, and competitor movement for top management
วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้บริหํารระดับสูง
▪ Assist in preparing meeting material on a weekly, quarterly, and yearly basis.
เตรียมเอกสารการประชุมรายสัปดาห์ รายไตรมาส และรายปี
▪ Organize conferences, road shows, earnings conference calls, and investor meetings
จัดการประชุม Roadshow และ การประชุมทํางออนไลน์ กับนักวิเคราะห์
▪Provide feedback to management regarding the investment community's perception of the company
ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ํายบริหารเกี่ยวกับมุมของสังคมการลงทุนที่มีต่อบริษัท
▪ Other tasks assigned by the management
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bachelor or Master’s degree in Business Administration, Finance, Economics or Accounting
At least 3-5 years’ experience in Investor Relations, Financial or Business analyst role
Good command of English communication, writing and speaking as well as presentation skills
Knowledge about law, rules and regulations of SET and SEC
Sound knowledge of SETLink
Understanding the mechanism in equity markets
Proficient in MS Excel and PowerPoint
Outgoing, friendly, positive and socializing personality
Be able to travel when required