หมายเลขงาน

ตำแหน่ง

Manufacturing(Other)
General Affairs/HR
Negotiable
-
M-F 8.30-17.30
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
Sat-Sun
minutes on foot

Provide FP&A finance support to the accounting teams, and submit the financial report to the company reporting system in a timely manner.

Provide the financial projection to the management team, and lead the budget and forecast process and submission.

Identify and understand business challenges; propose and create solutions.

Partner directly with the finance team and central FP&A groups to collaborate on the financial reporting.

Dive deeply into financial data and become a subject matter expert to provide additional insights.

Work on corporate projects and initiatives that impact the entire organization.

Provide insightful analysis, identify required action items, and effectively frame decisions to be made.

Identify and research variances to forecast, budget, and prior-year expenses, proactively identifying opportunities for improvement.

Develop and maintain effective relationships with business partners and cross-functional teams at all levels of the organization.


ให้การสนับสนุนด้านการเงิน FP&A แก่ทีมบัญชี และส่งรายงานทางการเงินไปยังระบบการรายงานของบริษัทในเวลาที่เหมาะสม

จัดทำประมาณการทางการเงินให้กับทีมผู้บริหารและเป็นผู้นำงบประมาณและกระบวนการคาดการณ์และยื่นเสนอ

ระบุและเข้าใจความท้าทายทางธุรกิจ เสนอและสร้างแนวทางแก้ไข

ร่วมเป็นพันธมิตรโดยตรงกับทีมการเงินและกลุ่ม FP&A ส่วนกลางเพื่อทำงานร่วมกันในการรายงานทางการเงิน

ให้การวิเคราะห์เชิงลึก ระบุรายการการดำเนินการที่จำเป็น และกำหนดกรอบการตัดสินใจที่จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบุและวิจัยความแปรปรวนเพื่อคาดการณ์ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายปีก่อนหน้า ระบุโอกาสในการปรับปรุงในเชิงรุก

พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับคู่ค้าทางธุรกิจและทีมข้ามสายงานในทุกระดับขององค์กร

Bachelor’s degree and more than seven years of experience in finance or accounting or a related area

General knowledge of accounting/financial/operational principles

Experience developing financial reports and metrics

Interpersonal and communication skills with the ability to interact with various management levels

Ability to manage multiple tasks and adapt to a changing, fast-paced environment

Strong Excel and Google Sheet

Superior attention to detail and ability to successfully manage multiple competing priorities while maintaining a view of the big picture

Demonstrated ability to influence others through effective verbal and written communication

Demonstrated ability to drive projects across an organization